הפעילות שלנו

הפעילות שלנו

Ar Heb 01

 

העמותה פועלת בשלושה אפיקים מרכזיים:

א. פעילויות העשרה והכוונה שתכליתן "להקדים תרופה למכה": במסגרת זו עורכת העמותה השתלמויות, כנסים, ערבי עיון, סדנאות לקהלים מגוונים ורלוונטיים לפעילות הרשויות המקומיות: נבחרי ציבור, מבקרי פנים, יועצים משפטיים, מנכ"לים ומנהלי מחלקות חינוך. המטרה היא הקניית כלים וידע אשר יסכלו את הרע בטרם יארע ויעניקו לגורמים האמורים את היכולת הנדרשת לשם השגת יעדיהם ומילוי תפקידם בהתאם לכללי מנהל תקין והוראות החוק. כמו כן, מעניקה העמותה ייעוץ לעובדי ונבחרי הציבור מתוך רצון ללוות אותם בפעילות היומית.

ב. גוף "נושך" (Watchdog Organization): העמותה פועלת בהליכי בקרה שוטפים על פעילותן של הרשויות המקומיות ומוסדות ציבוריים אחרים  (ועדות תכנון ובנייה, בתי ספר ותאגידי מים וביוב), ובמקרים המתאימים פועלת למנוע מחדלים או הפרות חוק באמצעות פנייה לערכאות משפטיות. לעמותה מאות הישגים בהליכים המשפטיים שהיא יזמה ובין היתר ביטול של עשרות מינויים בלתי חוקיים, מניעת התקשרויות בלתי חוקיות, הגנה על נכסי הציבור, הקמת אתרי אינטרנט וחיזוק שקיפות, השבת חריגות שכר וחשיפת מידע ציבורי. בעמותה פועל "קו פניות הציבור" אשר מאפשר פנייה בשאלות ובתלונות על בעיות של מנהל תקין. כן, פועלת העמותה להגן על חושפי שחיתויות ברשויות המקומיות, אשר לא פעם הופכים למטרות לפגיעה ולהתנכלות לאחר שחשפו שחיתות.

ג. העלאת המודעות בציבור: העמותה פועלת להעלאת המודעות הציבורית לנושא של חשיבות המנהל התקין וחיוניותו בכל הנוגע לרשויות המקומיות. בין היתר, באמצעות פרסום מאמרים, מחקרים, ניירות עמדה, שימוש ברשתות החברתיות ובקיום כנסים וערבי עיון פתוחים לציבור הרחב ופעילות בקרב קהלים מוגדרים (עיתונאים, תלמידים, סטודנטים ועוד), וזאת מתוך תפיסה כי המעורבות הציבורית יכולה להוות סוכן שינוי משמעותי. כדגומאות לפרויקטים להעלאת המודעות ניתן להזכיר את הפרויקט החינוכי הראשון מסוגו שיזמה העמותה המבקש לקדם ערכים של מנהל תקין ודמוקרטיה מקומית אפקטיבית בבתי הספר התיכונים, וכן את "מוניטור השקיפות" שהינו מחקר שנתי הבוחן את כל אתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות הערביות ומשווה ביניהם.

פעילות בשלושה מישורים אלה יכולה להביא להתקדמות משמעותית בהטמעת ערכים ונורמות של מנהל תקין בפעילות הרשויות המקומיות.

 

بحث