חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965

File Name: חוק הרשויות המקומיות (בחירות.doc

بحث